Έργο ΣΕΛΙΔΑ: Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με χρήση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (Radio Frequency Identification - RFID), στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στην χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (Object Naming Service - ONS) για την διάχυση της πληροφορίας - arguments που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό.
Το έργο θα υλοποιηθεί πιλοτικά στον φορέα "Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών" αποτυπώνοντας όλη τη γνώση που θα προκύψει από τις επιμέρους ενέργειες του έργου.
Μάθετε περισσότερα..

Υπεύθυνος: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Τηλέφωνο: 
Fax: