Θέσεις εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Ανακοίνωση των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Όπως είναι γνωστό, τις επόμενες μέρες πρόκειται να αρχίσουν οι διαδικασίες για την εκδίπλωση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, με το οποίο θα οδηγηθούμε στη νέα δομή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η διαδικασία προβλέπει ένα ελάχιστο διάστημα για τη διατύπωση προτάσεων από τα Πανεπιστήμια, την ανακοίνωση του σχεδίου και στη συνέχεια ένα δίμηνο διάστημα διαβουλεύσεων.

Τα εσωτερικά μέλη του Συμβούλιου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών θεωρούν ότι τόσο η προβλεπόμενη διαδικασία όσο και ο προτεινόμενος βηματισμός πάσχουν σοβαρά καθώς από τη μία πλευρά αρμόδια για το σχεδιασμό της ακαδημαϊκής δομής και ανάπτυξης των Πανεπιστημίων είναι η ίδια η κοινότητα των Ιδρυμάτων και τα θεσμικά τους όργανα και από την άλλη ο χρόνος για την όποια διαβούλευση δεν επαρκεί για μια συστηματική επιστημολογική συζήτηση.

Πραγματοποιώντας σήμερα μια πρώτη τοποθέτηση επί της αρχής επισημαίνουμε ότι:

1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών κατά το μισό αιώνα λειτουργίας του έχει διαμορφώσει μια πολυσχιδή επιστημονική και εκπαιδευτική ταυτότητα υψηλού επιπέδου, με διεθνή αναγνώριση και απήχηση, με σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα, με συγκέντρωση στους στόχους του Ιδρύματος στο πλαίσιο μιας ενιαίας και διαρκώς αναπτυσσόμενης πανεπιστημιούπολης (όπως άλλωστε δείχνουν και τα αποτελέσματα εξωτερικής αξιολόγησης τμημάτων. Στη διαδρομή αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνδέθηκε στενά με την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, την πολιτισμική ζωή και οικονομική ανάπτυξη μιας ευρείας γεωγραφικής περιφέρειας αλλά και γενικότερα της χώρας. Τη συνεχή αυτή δραστηριότητά του και τη θετική διείσδυση, σε όλες τις πλευρές της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής, οφείλει στη συνολική του φυσιογνωμία, στη διεπιστημονική του δομή και σύνθεση, στις συνέργειες μεταξύ όλων των επιστημών που υπηρετεί και πρωτίστως σε όλο το πολύμορφο ανθρώπινο δυναμικό του, μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό.

2. Η υψηλή θέση που κατέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών στον παγκόσμιο χάρτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η σταθερή δομή του, δεν θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια ολόπλευρη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές, διαδικασία, άλλωστε, που είναι σύμφυτη με το χαρακτήρα των υγιών ερευνητικών και εκπαιδευτικών θεσμών. Ωστόσο θα επιμείνουμε η συζήτηση αυτή να βασιστεί σε ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια και να πραγματοποιηθεί με συστηματικό διάλογο στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας και των θεσμικών της οντοτήτων και οργάνων.

3. Αν θα ήταν δυνατόν να φανταστούμε κάποια εξέλιξη στη δομή του Πανεπιστημίου Πατρών, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να το αναδείξει ως χώρο υποδοχής άλλων επιστημονικών οντοτήτων και όχι ως αντικείμενο θραύσης και διασποράς των θραυσμάτων.

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς ολοκλήρωσε τη συγκρότησή του, θα αναλάβει τις θεσμικές του αρμοδιότητες και θα αναπτύξει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση την οποία προδιαγράψαμε.

Υπεύθυνος: 
Εσωτερικά μέλη Συμβουλίου Διοίκησης
Τηλέφωνο: 
Fax: 
Οργανική Μονάδα: