Εξαιρετικά επείγον - Οδηγίες για την πραγματοποίηση δαπανών

 

Σας επισυνάπτουμε επικαιροποιημένες οδηγίες και έντυπα για την πραγματοποίηση Δαπανών μέσω της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι τα τιμολόγια και τα συνοδευτικά τους έντυπα θα υποβάλλονται πλέον στην Οικονομική Υπηρεσία
για έλεγχο και ΟΧΙ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Μάνθα Παναγιωτακοπούλου

Υπεύθυνος: 
Μάνθα Παναγιωτακοπούλου
E-mail: 
Τηλέφωνο: 
Fax: