Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία πύλη προς τις πληροφορίες που ενδιαφέρουν ειδικά το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών και κυρίως τους καθηγητές.

Κατάλογοι

Ο ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος παρέχει στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό του Ιδρύματος, ενώ το μητρώο αξιολογητών χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση επιτροπών και για την επιλογή και εξέλιξη καθηγητών.

Υποστήριξη έρευνας και κινητικότητας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει το προσωπικό του στην έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών παρέχοντας κατάλληλες κεντρικές υποδομές και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Hλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει ηλεκτρονικές πηγές μέσω της Βιβλιοθήκης του και χρησιμοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής διαδικασίας ως προς το εκπαιδευτικό μέρος (eclass, ανοικτά μαθήματα) καθώς και ως προς το διοικητικό σκέλος (Ψηφιακό Άλμα).

Με μια ματιά

  • 693 Καθηγητές
  • 232 μέλη Επιστημονικού προσωπικού 
  • 438 μέλη Διοικητικού προσωπικού
  • 1598 Ερευνητές

(στοιχεία 09.2019)