Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας και οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Πριν από την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος προβλέπουν υποχρεωτικά τη δυνατότητα απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Οι προκηρύξεις όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμες εδώ.

Γνωρίστε τα 40 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που οργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στις θετικές επιστήμες, στο πολυτεχνείο, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, καθώς και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης και σε 5 μεταπτυχιακά προγράμματα που οργανώνουν άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορηθείτε επίσης για την έρευνα υψηλού επιπέδου που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ώστε να κατανοήσετε το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσετε.