Απόφαση Συμβουλίου Ιδρύματος για τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρυτάνεως και ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 23/9.9.2014 συνεδρίασή του ενέκρινε την απόφαση της Πρυτάνεως κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου σχετικά με τον ορισμό των Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Ιδρύματος και ανάθεσης  αρμοδιοτήτων.

Υπεύθυνος: 
Συμβούλιο Ιδρύματος
Τηλέφωνο: 
2610962106
2610969037
Fax: 
2610996652
Οργανική Μονάδα: