Νικόλαος Καραμάνος

Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων

Νικόλαος Καραμάνος

Καθηγητής Τμ. Χημείας

Χρήστος Μπούρας

Οικονομικών, Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων

Χρήστος Μπούρας

Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Δημοσθένης Πολύζος

Έρευνας και Ανάπτυξης

Δημοσθένης Πολύζος

Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Γεώργιος  Αγγελόπουλος

Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας

Γεώργιος
Αγγελόπουλος

Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών