Ένας “Έφορος” στο Πανεπιστήμιο

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην εκπόνηση μίας εργασίας (είτε είναι εργασία μαθήματος είτε μεταπτυχιακή / διδακτορική διατριβή) είναι η κριτική αξιοποίηση και η σύνθεση της πληροφορίας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι φανερό ότι οι φοιτητές δεν έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες στα σχολικά τους χρόνια και είναι χρέος του Πανεπιστημίου να τους βοηθήσει να τις αναπτύξουν. Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουν τι σημαίνει λογοκλοπή και με ποιούς τρόπους μπορούν να διαχειριστούν ορθά το υλικό τους, χωρίς το άγχος που τους προξενεί τις περισσότερες φορές η άγνοια.

Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια είναι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου τόσο με τη διοργάνωση σεμιναρίων σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες φοιτητών, όσο και με τη συνδρομή στο λογισμικό λογοκλοπής Ephorus. Το Ephorus αντιπαραβάλλει τα κείμενα εργασιών που κατατίθενται σε αυτό με διαδικτυακές πηγές, ελεύθερες στο διαδίκτυο, καθώς και με άλλες εργασίες που έχουν ήδη ελεγχθεί σε προγενέστερο χρόνο από το σύστημα.

Οι αναφορές του Ephorus συστήνεται να αξιοποιούνται όχι τόσο ως μέσο βαθμολόγησης και επιβολής ποινών, αλλά περισσότερο ως ένας πολύ καλός τρόπος εντοπισμού προβλημάτων στον τρόπο χρήσης και αξιοποίησης των πηγών. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τα εξαλείψουμε. Η χρήση του σε μικρότερα έτη θα φέρει τους φοιτητές σε επαφή με ένα αντικείμενο – αυτό της λογοκλοπής – για το οποίο πιθανόν δεν είχαν ενημερωθεί ποτέ. Σε μεγαλύτερα έτη η αξιολόγηση και η χρήση των αναφορών αυτών εναπόκειται στον διδάσκοντα. Έχει αποδειχθεί ότι, όταν οι φοιτητές γνωρίζουν πως η εργασία τους θα ελεγχθεί για λογοκλοπή, τότε αυτοί αντιδρούν με συγκροτημένο και επιστημονικά ακέραιο τρόπο.

Σημείωση: Δικαίωμα χρήσης του λογισμικού έχουν μόνο όσοι ασκούν αποδεδειγμένα διδακτικό έργο στο Πανεπιστήμιο και μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό απλά και μόνο με την αποστολή ενός email στο fiori@lis.upatras.gr.