Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική της διάσταση όσο και στην εφαρμοσμένη μορφή της στο σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών συνόλων, αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων καθώς και τοπίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα τόσο στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο.

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχιτεκτονική και Αστικό Σχεδιασμό» (Master in Architecture and Urban Design).

Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται ως εντατικό και η χρονική  διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα (1) έτος - 12 μήνες, δηλαδή δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Οι φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 5.000 €.

Τύπος

Τμήματος

Ιστότοπος

ΦΕΚ Κανονισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος