Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αντικείμενο την έρευνα, τη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων για τον βέλτιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη διαχείρηση και ανάπλασή του αστικού χώρου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και σχεδιασμού του αστικού και περιαστικού χώρου, με στόχο τη βιωσιμότητα και την αντιμετώπιση σύγχρονων αστικών φαινομένων. Το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για την διεπιστημονική προσέγγυση των ανωτέρω θεμάτων.

‘Εμφαση δίνεται στη διερεύνηση σύνθετων ζητημάτων περιβάλλοντος και οικιστικής ανάπτυξης, στα σύγχρονα αστικά φαινομένα σε διεθνή κλίμακα, και σε state-of-the-art τεχνολογικές προσεγγίσεις.

Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό, και οι σπουδές για την απόκτηση του είναι πλήρους παρακολούθησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική η την Αγγλική γλώσσα.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού