Σκοπός και αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στους επιμέρους κλάδους αυτών των Επιστημών. Το Πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης και της επιστημονικής έρευνας και αφετέρου στην εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών, ικανών να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο έργο τους.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και να αξιοποιηθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την Εκπαίδευση. Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή, το ΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της Εκπαίδευσης που θα μπορούν να αναλάβουν συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα καθώς και ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και διδασκαλίας.