Αντικείμενο του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι η εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο.

Στόχοι του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι:

α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.

β) Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς τομείς στον ανεπτυγμένο κόσμο, λόγω της αυξανόμενης σημασίας που έχει η υγεία στην ανθρώπινη παραγωγική ζωή και της υψηλής προστιθέμενης αξίας των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των συνεπακόλουθων αυξημένων αναγκών σε σχετικά προϊόντα. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία έχει επίσης μια εντυπωσιακή διεπιστημονική διάσταση και άμεση επιρροή στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Για αυτό τον λόγο, η ειδικότητα του βιοϊατρικού μηχανικού γνωρίζει πολύ μεγάλη ζήτηση παγκόσμια. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση όχι μόνο να ωθήσουν την ανάπτυξη αλλά και να χρησιμοποιήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές τεχνολογίες υγειονομικής περίθαλψης.

Απευθύνεται στους απόφοιτους τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ψηφιακών Συστημάτων, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, και Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.