Προκήρυξη για εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργούν Μεταπτυχιακές Σπουδές οι οποίες οδηγούν στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).  Το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, στις κατευθύνσεις:

 1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών.
 2. Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.
 3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων.

Κατ’ εξαίρεση, το Τμήμα απονέμει ΔΔ στην Επιστήμη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην Επιστήμη της Στατιστικής.

Στις διαδικασίες επιλογής εισακτέων για ΔΔ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού μπορούν να συμμετάσχουν: (α) διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων,  (γ) πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στην αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να εκπονήσει τη Διδακτορική Διατριβή του. Στη διαδικασία επιλογής εισακτέων για ΔΔ στην Επιστήμη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην Επιστήμη της Στατιστικής μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ΜΔΕ σε επιστημονική περιοχή συναφή με μία εκ των δύο ανωτέρω.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απονομή του ΔΔ είναι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Οι φοιτητές που εγγράφονται για ΔΔ και είναι κάτοχοι ΜΔΕ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, ενώ αυτοί που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ σε δώδεκα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο των προπτυχιακών και προηγούμενων μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή. Ο κατάλογος των μαθημάτων μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.civil.upatras.gr/el/MetaptixiakhEkpaideysh/). Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) από άλλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς αντικειμένου άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων τουλάχιστον οκτώ θα πρέπει να είναι από την κατεύθυνση εμβάθυνσης. Παράλληλα οι φοιτητές ασχολούνται με έρευνα για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Οι φοιτητές που εγγράφονται με σκοπό την εκπόνηση ΔΔ στην περιοχή των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή στην περιοχή της Στατιστικής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα από οποιοδήποτε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικό με το αντικείμενο της Διδακτορικής τους Διατριβής. Ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο προηγούμενων σπουδών του φοιτητή.

Το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 θα εισαχθούν για εκπόνηση ΔΔ μέχρι δέκα φοιτητές.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήρια τη συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με τις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών για ΔΔ, την απόδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του, την ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα (αν υπάρχει), τις συστατικές επιστολές, την προσωπική συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή επιλογής) και τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς). Ειδικά για την Αγγλική γλώσσα (ή την Ελληνική) και όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή επιλογής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 26-6-2015 τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 26500, Ρίο, τηλ.: 2610996506 –2610996504).

 1. Έντυπη αίτηση (*).
 2. Αναλυτική βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις.
 3. Αντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων. Τίτλοι σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Περιγραφή στόχων (*) για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 6. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
 7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν).
 8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου) (*).
 9. Αποδεικτικά (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς).

(*) Έντυπα αίτησης, περιγραφής στόχων και συστατικών επιστολών στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα χορηγούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος και έχουν επίσης καταχωρηθεί στο σύνδεσμο Εγγραφές της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.

 

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Καρακώστα
Τηλέφωνο: 
2610969043
Χρήστες: