Καταγραφή εισερχόμενης κινητικότητας ERASMUS +

Προκειμένου να καταγραφεί με όσον το δυνατόν καλύτερο τρόπο η κινητικότητα του Πανεπιστημίου μας και να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα των φοιτητών (για πρακτική άσκηση), διδασκόντων και διοικητικών υπαλλήλων που έρχονται στο Πανεπιστήμιο μας μέσω του προγράμματος Erasmus+ (και οι οποίοι δεν υποχρεούνται να μετακινηθούν μέσω του αρμοδίου Γραφείου), δημιουργήθηκαν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων δύο αντίστοιχα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που φιλοξενείτε, μέσω του Erasmus+:

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλέφωνο: 
2610-997987