Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας επιχορήγησης και κάθε άλλου εσόδου περιερχομένου στον τακτικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος. Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις, διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα και συναλλαγές όλων των Υπηρεσιών και ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων.
β) Τμήμα Δαπανών.
γ) Τμήμα Ταμείου.
δ) Τμήμα Μισθοδοσίας.
ε) Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων.
στ) Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων Ένταξης

Υπεύθυνος

Αν. Προϊστάμενος Σπήλιος Ρόδης-Ροδόπουλος

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη,
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Fax

2610-996685