Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη της μεθοδικής και αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και λοιπού προσωπικού του πανεπιστημίου και της διοικητικής μέριμνας του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

Υπεύθυνος

Μαρίνα Κορφιάτη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλ. 2610 997978, e-mail: korfiati@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Ελλάδα