Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων συγκροτείται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες.

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών. 
β) Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων.
γ) Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
ε) Τμήμα Προγραμματισμού
 

Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων συντονίζει και προγραμματίζει τη δράση των, εις την προηγούμενη παράγραφο, υπηρεσιακών μονάδων της, με σκοπό την μεθοδικότερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση των έργων τους.

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων, Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα