Δ/ντης : Αχιλλέας Χαντζόπουλος

Τμήμα Προγραμματισμού :

Αναπληρωτής Προϊστάμενος : Τσιλίρη Ευσταθία

Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού

Αναπληρωτής Προϊστάμενος : Παναγιώτης Λεβιθόπουλος

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών :

Προϊστάμενος : Θεόδωρος Ανδριώτης

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Μελετών έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο και διοίκηση των προβλεπομένων στο πρόγραμμα εργασιών της  Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ., μελετών και τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα