Η Διεύθυνση Προγραμματισμού & Μελετών έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο και διοίκηση των προβλεπομένων στο πρόγραμμα εργασιών της  Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ., μελετών και τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.

 

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Σκιαδάς Φώτιος, Τηλ: 2610 996694, Email: fskiadas@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα