Αρμοδιότητες Τμήματος Προγραμματισμού :

  • Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων τα οποία είναι αναγκαία για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και την ανάπτυξη και οργάνωση της Πανεπιστημιούπολης.
  • Ο ετήσιος προγραμματισμός των προμηθειών υποδομής των ακαδημαϊκών λειτουργιών και η προώθηση σε συνεργασία με τα τμήματα εκπόνησης μελετών, των σχετικών πινάκων και των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, κ.λ.π. στην υπηρεσία προμηθειών.
  • Η επεξεργασία και η κατάρτιση κτιριολογικών προγραμμάτων  σε συνεργασία με τις καθ’ ύλη αρμόδιες ακαδημαϊκές μονάδες
  • Η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εργασιών της Δ/νσης
  • Η επεξεργασία προτάσεων για την ένταξη στο Π.Δ.Ε. της εκπόνησης νέων μελετών και κατασκευής νέων έργων.
  • Η συγκέντρωση σε ετήσια βάση στατιστικών δεδομένων και μεγεθών που αφορούν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και της πανεπιστημιούπολης και η σύνταξη σχετικών πινάκων και εκθέσεων για την συστηματική ενημέρωση των οργάνων διοίκησης, των σχολών, των τμημάτων και των υπηρεσιών
  • Η εισήγηση για τον προγραμματισμό και την διάθεση χώρων, στις Σχολές, Τμήματα και Υπηρεσίες.

Υπεύθυνος

Προϊσταμένη: Τσιλίρη Ευσταθία, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., τηλ: 2610 969090, email: etsiliri@upatras.gr

Προσωπικό

Κλώτσα Μαρία, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε., τηλ: 2610 969094, email: mklotsa@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610 969090