Αρμοδιότητες Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Πολιτικού Μηχανικού :

  • Η εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στο αντικείμενο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και μελετών πολιτικού μηχανικού και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.
  • Η μέριμνα και η προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
  • Η επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχος των μελετών αρμοδιότητας του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλόμενους με το πανεπιστήμιο μελετητές, η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της δ/νσης και η μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών.
  • Η προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητας του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστήμιου
  • Η μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και την Νομική Υπηρεσία, για την σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
  • Η μέριμνα για την σύνταξη και έγκριση ή αναθεώρηση πινάκων τελειωμάτων και τυπικών οικοδομικών εργασιών κτιριακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία σχετικών αρχείων προδιαγραφών, αναλύσεων τιμών κ.λ.π.
  • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και η προώθηση για πληρωμή τους στις οικονομικές υπηρεσίες
  • Η τήρηση αρχείου των εκπονούμενων μελετών μέχρι της δημοπράτησης τους και υπογραφής της σύμβασής των αντίστοιχων έργων

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Παναγιώτης Λεβιθόπουλος Πολ. Μηχανικός τηλ.: 2610 - 996659 email: takislev@upatras.gr

Προσωπικό

Πιντέλα Ελένη Αρχ. Μηχανικός τηλ.: 2610 - 996642 email: pintela@upatras.gr
Χατζηνικολάου Θεοδόσιος Πολ. Μηχανικός τηλ.: 2610 – 969089 email: shatz@upatras.gr
Ανυφαντή Μαρία Πολ. Μηχανικός τηλ.: 2610 – 969097 email: manif@upatras.gr
Αναστασοπούλου Παρασκευή Πολ. Μηχ. T.E τηλ.: 2610 – 969092 email: eanast@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610996659