Αρμοδιότητες τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών :

  • Η σύνταξη Η/Μ Μελετών και τευχών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων.
  • Η μέριμνα και η προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους κατά την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
  • Η επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχος των Η/Μ μελετών και των τευχών δημοπράτησης που εκπονούνται από συμβαλλόμενους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της Δ/νσης και η μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών και την εκπόνηση των μελετών.
  • Η προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητας του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για τν λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστήμιου
  • Η μέριμνα σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και την Νομική Υπηρεσία, για την σύνταξη συμβάσεων ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων
  • Η μέριμνα για την σύνταξη και έγκριση ή αναθεώρηση πινάκων τελειωμάτων και τυπικών οικοδομικών εργασιών κτιριακών εγκαταστάσεων και η δημιουργία σχετικών αρχείων προδιαγραφών, αναλύσεων τιμών κ.λ.π.
  • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και η προώθηση για πληρωμή τους στις οικονομικές υπηρεσίες.
  • Η τήρηση αρχείου των εκπονούμενων μελετών μέχρι της δημοπράτησης τους και υπογραφής της σύμβασής των αντίστοιχων έργων.

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Ανδριώτης Θεόδωρος Μηχ. Μηχ. τηλ.: 2610 – 969699 email: andrioti@upatras.gr

Προσωπικό

Κοροντζής Δημήτριος Μηχ. Μηχ. τηλ.: 2610 – 969049 email: korontz@upatras.gr
Ντάσιος Ανδρέας Ηλ. Μηχ. Τ.Ε. τηλ.: 2610 – 997960 email: antasios@upatras.gr
Σάνης Ανδρέας Ηλ. Μηχ τηλ. 2610996697 email: sanis@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610969699