Η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης `Έργων έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη, της παρακολούθησης, ελέγχου και διοίκησης των εκτελουμένων έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων, της συντήρησης των έργων και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, αντιστοιχεί δε με την προβλεπόμενη από τις περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων διατάξεις, "Διευθύνουσα τα `Έργα Υπηρεσία" και εισηγείται τα θέματα της Διεύθυνσης στο Τεχνικό Συμβούλιο, την Προϊσταμένη Αρχή και τα λοιπά όργανα λήψης αποφάσεων του ιδρύματος, όπως ορίζεται από τις ως άνω διατάξεις.
 
Η Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης `Έργων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
 
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκτελέσεως και Συντήρησης Έργων που δεν παρέχονται απ` ευθείας από τις ισχύουσες διατάξεις, στην "Διευθύνουσα τα `Έργα Υπηρεσία", έργων, κατανέμονται στα τμήματα. 
 

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Μηχ. Μηχανικός, email: thgian@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 ΠΑΤΡΑ
Ελλάδα