Αρμοδιότητες Τμήματος Εκτέλεσης Έργων :
 
  • Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων των έργων.
  • Η παρακολούθηση και η μέριμνα σε συνεργασία με τους επιβλέποντες για την χρηματοδότησή των έργων και η σύνταξη των απαραιτήτων γι` αυτό εκθέσεων και προτάσεων καθώς και εκείνων για την τροποποίηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και των παρεχομένων πιστώσεων όπου απαιτείται.
  • Η συγκέντρωση των απαιτουμένων στοιχείων και η σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης των έργων.
  • Η συγκέντρωση στοιχείων και η μέριμνα για την πλήρη ενημέρωση του τμήματος λειτουργίας και Συντήρησης (κατασκευαστικά σχέδια, οδηγίες χρήσεως κ.λ.π.) στις νέες εγκαταστάσεις και κατασκευές.
  • Η μέριμνα και υλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης, προώθησης καθώς και η επίβλεψη της εκτέλεσης των μικρών έργων.
  • Η επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης έργων που ανατίθενται στο τμήμα.
  • Η προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητός του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου.
  • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητός του και η προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα.

Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Σκιαδάς Φώτιος, Dr. Ηλεκτρ. Μηχανικός, τηλ: 2610 996694, email: fskiadas@upatras.gr

Προσωπικό

Αργυριάδης Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός, τηλ: 2610 996699, email: argiriad@upatras.gr
Κανδρής Χαράλαμπος, Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε., τηλ: 2610 997528, email: kandris@upatras.gr
Κέκελος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, τηλ: 2610 969082, email: kekel@upatras.gr
Τσάνης Νικόλαος, Ηλεκτρ. Μηχανικός, τηλ: 2610 996638, email: tsanis@upatras.gr
Σπυρόπουλος Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός, τηλ.: 2610 996626, email: gspiropoulos@upatras.gr
Κατσαμπάνη Ολυμπία, Ηλεκτρ. Μηχ., τηλ.: 2610 997988, email: okatsabani@upatras.gr

Διεύθυνση

Κτίριο Α’, 1os όροφος, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα