Αρμοδιότητες Τμήματος Συντήρησης Ελεύθερων Χώρων :

  • Η υποβολή προτάσεων και η μέριμνα για την συντήρηση των ελευθέρων χώρων, οδών, χώρων στάθμευσης της περίφραξης της πανεπιστημιούπολης, αίθριων κ.λ.π.
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του ορεινού και πεδινού πράσινου, στους εξωτερικούς χώρους της πανεπιστημιούπολης και τον τονισμό των σημείων ειδικού ενδιαφέροντος.
  • Η προώθηση προτάσεων για την προμήθεια των απαραίτητων για το σκοπό αυτό υλικών και μηχανημάτων.
  • Η επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων.
  • Η σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού δαπανών για τις εργασίες ευθύνης του τμήματος και την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων.
  • Η λειτουργία αποθήκης υλικών και μηχανημάτων και η σύνταξη μηνιαίου πρωτοκόλλου κίνησης.
  • Η μέριμνα για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων της πανεπιστημιούπολης, για την έγκαιρη απομάκρυνση αχρήστων υλικών, απορριμμάτων κ.λ.π.
  • Η υποβολή προτάσεων για την ανανέωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του οδικού δικτύου της πανεπιστημιούπολης και των χώρων στάθμευσης και την συμπλήρωσή του, όπου απαιτείται, όπως επίσης για την εξωτερική σηματοδότηση της πανεπιστημιούπολης, τις αναγκαίες ενδεικτικές πινακίδες κ.λ.π.
  • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητός του και η προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα.

Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Άγγελος Λιακόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., τηλ: 2610 969085, email: liakop@upatras.gr