Η Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και διαχείρισης των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων και συστημάτων, το συντονισμό της προώθησης των σχετικών εφαρμογών και των ενεργειών και δράσεων για τη λειτουργία, την ασφάλεια και προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων και τη βελτίωση τους. Ειδικότερα η διεύθυνση είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής δικτύων και μηχανοργάνωσης, την διαχείριση βασικών και προηγμένων υπηρεσιών, την εκπαίδευση διαχειριστών των υπολογιστικών συστημάτων και τοπικών δικτύων, την παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των χρηστών, την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών εφαρμογών πληροφορικής στις υπηρεσίες και γραμματείες του πανεπιστημίου και την διαχείριση της σύνδεσης του ιδρύματος με άλλα δίκτυα.

Η Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα Δικτύων Δεδομένων - Φωνής.
β. Τμήμα Δικτύων Τηλελέγχου Εγκαταστάσεων.
γ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης.

Υπεύθυνος

Προϊστάμενος: Σερεμέτης Θεόδωρος, email: tserem@upatras.gr

Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη,
265 04 Πάτρα
Ελλάδα