Αρμοδιότητες Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης :

  • Διακίνηση της αλληλογραφίας, τήρηση του πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων και επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Παρακολούθηση της απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για τις μελέτες και τα έργα που εκτελούνται.
  • Συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και προώθηση για πληρωμή τους στην Οικονομική Υπηρεσία.
  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και εγγράφων που απαιτούνται για τη διενέργεια των δημοπρασιών και την ανάδειξη των αναδόχων εκτέλεσης έργων ή ανάθεσης μελετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Υποβολή των απαιτουμένων στοιχείων στην καθ` ύλη αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών γραφικής ύλης, αναλώσιμων και λοιπών υλικών.
  • Ετοιμασία των αναγκαίων φακέλων και μέριμνα για την εξέταση και αντιμετώπιση από την Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος των πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν και τίθενται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις κατά την εκτέλεση των έργων και την εκπόνηση των μελετών.
  • Μέριμνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Νομική Υπηρεσία, για τη σύνταξη συμβάσεων αναθέσεως εκπονήσεως μελετών και εκτελέσεως έργων. Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Τεχνικού Συμβουλίου, των πάσης φύσεως επιτροπών, που επιλαμβάνονται θεμάτων έργων και μελετών και διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
  • Λειτουργία της βιβλιοθήκης της Γενικής Διεύθυνσης και δημιουργία αρχείων δικαστικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπών στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο αρμοδιότητος της Γενικής Διεύθυνσης. Τήρηση του γενικού αρχείου και του αρχείου έργων και μελετών της Γενικής Διεύθυνσης.

Υπεύθυνος

Προϊσταμένη - Διαμαντοπούλου Ελένη ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2610996645 email: diamand@upatras.gr

Προσωπικό

Γεωργοπούλου Παναγιώτα Φυσικός email: georgopo@upatras.gr 2610996612
Τσόγκα Ειρήνη tsogaeir@upatras.gr 2610996648
Σαγιά Χριστίνα sagia@upatras.gr 2610996619
Ευθυμίου Μαρία mefthimiou@upatras.gr 2610996621
Μακρής Ιωάννης johnmakris@upatras.gr 2610969032
Αραβαντινού Αθηνά aravadin@upatras.gr 2610996620

Τηλέφωνο

2610996645
2610996620