Το τμήμα Σίτισης και Παροχών είναι αρμόδιο για θέματα που σχετίζονται με τη δωρεάν σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για την προώθηση και διεκπεραίωση θεμάτων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος, υποτροφιών, βραβείων και άλλων παροχών προς τους φοιτητές.

Υπεύθυνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Κων/νος Αλτανόπουλος, τηλ. 2610 997956, fax 2610 997975, e-mail: altank@upatras.gr

Προσωπικό

Γεωργία Ρέγκλη, τηλ. 2610 997976, e-mail: regli@upatras.gr
Αφροδίτη Καραβασίλη, τηλ. 2610 997969, 2610 997970, e-mail: kara@upatras.gr
Ευγενία Χονδρού, τηλ. 2610 997968, fax 2610 997975, e-mail: gennicho@upatras.gr