Το τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης είναι αρμόδιο για τη μέριμνα της υγειονομικής  περίθαλψης των φοιτητών, την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ), καθώς και για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί ιατρείο το οποίο στελεχώνεται από Ιατρό του κλάδου ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων.

Υπεύθυνος

Προϊσταμένη: κ. Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου, e-mail: papacons@upatras.gr