Αρμόδιο για τη μέριμνα της Υγειονομικής  περίθαλψης των φοιτητών, την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ), καθώς και για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας.

Στο τμήμα λειτουργεί Ειδικό Γραφείο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υγείας.

Υπεύθυνος

Προϊσταμένη: κ. Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου, e-mail: papacons@upatras.gr

Προσωπικό

Ευγενία Χονδρού, τηλ. 2610997968, fax 2610 997975, e-mail: gennicho@upatras.gr