Ο Γραμματέας του Πανεπιστημίου εκλέγεται για τετραετή θητεία από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, κατόπιν προκήρυξης της θέσης και διορίζεται με πράξη του Πρύτανη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3549/2007 και του Π.Δ/τος 60/2008, όπως εξακολουθούν να ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 4009/2011. Ο Γραμματέας του  Πανεπιστημίου είναι Προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού και έχει,  εκτός από τις  αρμοδιότητες του (πρώην) Προϊσταμένου Γραμματείας ή Γενικού Γραμματέα κατά  το άρθρο 4 του Π.Δ. 388/1983 (Α΄ 141) και τις  αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος ή του εκχωρούν τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό  και διεύθυνση του έργου των οικονομικών και διοικητικών  υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Οι αρμοδιότητες αυτές  περιλαμβάνουν  ιδίως:

α) τη διοικητική  εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών  υπηρεσιών του Πανεπιστημίου και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους,
β) τη συμμετοχή του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη Σύγκλητο και  στο  Πρυτανικό  Συμβούλιο  του Πανεπιστημίου και
γ) τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου και την τήρηση του Εσωτερικού  Κανονισμού του.

Επιπλέον,  ο Γραμματέας του Πανεπιστημίου έχει μια σειρά από συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, όπως σε θέματα  διοικητικής διαχείρισης, και όσες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.
Τον Γραμματέα του Ιδρύματος επικουρεί στο έργο του γραμματεία, η σύνθεση και ο τρόπος στελέχωσης της οποίας καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Γραφείο Γραμματέα Πανεπιστημίου:
κ. Άννα Σταματοπούλου
Τηλ. 2610 996600, Fax 2610 991711
E-mail: gensecrof@upatras.gr

Υπεύθυνος

Μαρίνα Κορφιάτη

Διεύθυνση

Κτίριο Α’ Διοίκησης, 2ος όροφος Πανεπιστημιούπολη
26504 Πάτρα
Ελλάδα