Η Γραμματεία Συγκλήτου υπάγεται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος,   οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71Α') και παρέχει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου.

Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας Συγκλήτου περιλαμβάνονται:

  • Η συγκέντρωση και επεξεργασία των θεμάτων που εισάγονται για συζήτηση στο οικείο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος.
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση-έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
  • Η μέριμνα για την τήρηση των Πρακτικών των συνεδριάσεων και την κοινοποίηση των αποφάσεων στις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Η τήρηση αρχείου Πρακτικών και η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.

Υπεύθυνος

Γραμματέας: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

Προσωπικό

Αθηνά Ανδρικοπούλου
Χρυσούλα Κωστάκου

Τηλέφωνο

2610969039
2610969025
2610996664
2610969038