Αρμοδιότητες Τμήματος Σπουδών :

  • Η μέριμνα για την προετοιμασία των οδηγών σπουδών και την συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών.
  • Ο συντονισμός των διαδικασιών που αφορούν τις εγγραφές, μετεγγραφές, εξετάσεις και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών.
  • Η μέριμνα για τη συγκέντρωση  και τήρηση στατιστικών στοιχείων φοιτητών.
  • Η μέριμνα παροχής υποτροφιών, βραβείων και λοιπών διευκολύνσεων στους φοιτητές.
  • Η μέριμνα για την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, ασκήσεων υπαίθρου καθώς και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
  • Ο συντονισμός των διαδικασιών για την ίδρυση, μετονομασία ή κατάργηση ακαδημαϊκών μονάδων, εργαστηρίων, κλινικών και για την κατάρτιση και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αυτών με δημοσίευση σχετικών ΦΕΚ.
  • Ο συντονισμός των διοικητικών διαδικασιών και των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών καθώς και η επιμέλεια των κειμένων των τίτλων σπουδών, για την εκτύπωση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ολυμπία Λόντου, τηλ. 2610 996630, e-mail: olontou@upatras.gr

Προσωπικό

Φωτεινή Μπακογιάννη, τηλ. 2610997950, e-mail: fbakogianni@upatras.gr