Αρμοδιότητες Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας :

  • Η διοικητική υποστήριξη των λειτουργούντων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και των Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων ΑΕΙ στα οποία συμμετέχουν Τμήματα του Ιδρύματος: τήρηση σχετικού φακέλου ανά ΠΜΣ, συστηματική ενημέρωση με σχετικές αποφάσεις-εγκυκλίους-νομοθετικές πράξεις, έγκριση νέων ΠΜΣ, διαδικασίες τροποποίησης και κατάργησης, πληροφόρηση Τμημάτων και παρακολούθηση δημοσίευσης σχετικών ΦΕΚ.
  • Η διοικητική υποστήριξη των συνεργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών με Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
  • Ο έλεγχος των συμβάσεων Επικουρικού Έργου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, η υπογραφή και κατάλληλη προώθηση αυτών.
  • Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής για θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: συντονισμός και εποπτεία θεμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, έγκριση κανονισμών σπουδών ΠΜΣ, θέματα που αφορούν στο δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.

Προσωπικό

Δήμητρα Καρακώστα, MA, τηλ. 2610969043, e-mail: karakosta@upatras.gr