Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου είναι αυτοτελές, σύμφωνα με τον Οργανισμό των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 63/1999, ΦΕΚ 71, τ. Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου περιλαμβάνονται:

  • Παραλαβή και Πρωτοκόλληση της κοινής και εμπιστευτικής εισερχόμενης αλληλογραφίας και διανομή αυτής, βάσει του χαρακτηρισμού της, στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
  • Μέριμνα για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, εισερχομένης και εξερχομένης, σε Υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος.
  • Μέριμνα για την τήρηση αρχείου όλων των εγγράφων που έχουν σκαναριστεί και πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.

Υπεύθυνος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ελένη Κουζέλη, τηλ. 2610996628, 2610996651, e-mail: ekouzeli@upatras.gr

Προσωπικό

Σπυριδούλα Μπουλούτζα, τηλ. 2610996651, e-mail: bouloutz@math.upatras.gr

Διεύθυνση

Κτήριο Α’, Πανεπιστημιούπολη
265 04 Πάτρα
Ελλάδα