Το Υποσύστημα Διαχείρισης Κύκλου Ζωής Φοιτητών καλύπτει τον πλήρη κύκλο φοίτησης, προσφέροντας στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης σε κάθε στάδιο αυτού του κύκλου. Είναι εστιασμένο πρωτίστως στην εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σε δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς φοιτητές περιλαμβάνουν:

 • Προεγγραφή σε Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 • Υποβολή αίτησης για Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Ανανέωση εγγραφής
 • Δήλωση μαθημάτων - ειδίκευσης
 • Πρόσβαση στην προσωπική καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο)
 • Έλεγχος Προόδου
 • Υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μέλη ΔΕΠ περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση βαθμολογίας
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια
 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματά τους
 • Υποστήριξη λειτουργίας Συμβούλου Καθηγητή
 • Προσωποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική Γραμματεία: https://progress.upatras.gr
Helpdesk: http://alma.upatras.gr