Υποσύστημα Ανθρωπίνων Πόρων - Μισθοδοσίας

Το υποσύστημα Ανθρωπίνων Πόρων καλύπτει όλες τις ανάγκες διαχείρισης και πρόσβασης των στοιχείων και κινήσεων που αφορούν το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι άμεσα συνδεδεμένο με το υποσύστημα Μισθοδοσίας, το οποίο υπολογίζει τη μισθοδοσία για το σύνολο του προσωπικού του Ιδρύματος καλύπτοντας όλες οι ιδιαιτερότητες που αφορούν διαφορετικούς τύπους εργαζόμενων, όπως Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, Επιστημονικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές κλπ.

Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

Το υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης καλύπτει όλες τις επιμέρους διαδικασίες των οικονομικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με ταυτόχρονη λειτουργία Δημόσιου Λογιστικού & Διπλογραφικού, για το σύνολο των κινήσεων τόσο του Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Υποσύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων - Αποθήκης

Το υποσύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τεχνικών έργων τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων (ΓΔΤΥΠΔ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Το υποσύστημα Αποθηκών κρατά στοιχεία για την αποθήκη, την οποία κυρίως διαχειρίζεται η ΓΔΤΥΠΔ, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες και τα κόστη των διαθέσιμων ανταλλακτικών.

Υποσύστημα Πρωτοκόλλου - Ροής Εργασιών - Διαχείρισης Εγγράφων

Το υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου υποστηρίζει, με αυτοματοποιημένο τρόπο, την διαδικασίας χειρισμού της επίσημης εισερχόμενης, εξερχόμενης και εσωτερικής αλληλογραφίας. Υποστηρίζει σύνδεση με το υποσύστημα ροής εργασιών για την δρομολόγηση των εγγράφων και με το σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων για την αποθήκευση και ανάκτησή τους και παρέχει δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Το υποσύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence - BI) αντλεί δεδομένα από τα υπόλοιπα υποσυστήματα μετατρέποντάς τα σε πληροφορίες που βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδεικτικά, παράγει πληροφορίες για στοιχεία όλων των ενεργειών του κύκλου ζωής των φοιτητών συγκεντρωτικά, για όλα ή για επιλεγμένα ακαδημαϊκά τμήματα ή/και ομάδες φοιτητών, οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, στοιχεία έργων, στοιχεία διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, κλπ.

Helpdesk

Το υποσύστημα Αρωγής Χρηστών χρησιμοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του Ιδρύματος και τους φοιτητές για τη διαχείριση αιτημάτων που έχουν σχέση τόσο με την παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας όσο και με την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.