Στο  Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Νομική Υπηρεσία, που αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο και τους υπηρετούντες Δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας αυτού  και του Κώδικα Δικηγόρων. Η Νομική Υπηρεσία είναι αυτοτελής μονάδα του Ιδρύματος υπαγόμενη απευθείας στον Πρύτανη. Έργο της Νομικής Υπηρεσίας είναι η διαχείριση των νομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου, η δικαστική εκπροσώπηση του Ιδρύματος ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής μετά από ειδική έγγραφη εντολή του Πρύτανη και η καθοδήγηση των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου επί των δημιουργούμενων σ’ αυτές, για συγκεκριμένη ενέργεια, νομικών αμφισβητήσεων, δια γραπτών γνωμοδοτήσεων κατόπιν σαφούς και ορισμένου εγγράφου ερωτήματος του Πρυτάνεως. Οι γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, που γίνονται δεκτές από τον Πρύτανη, δεσμεύουν όλες τις υπηρεσίες και τις ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος. Την εποπτεία λειτουργίας και της διεκπεραίωσης των κάθε φύσεως υποθέσεων της Νομικής Υπηρεσίας έχει ο Νομικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου επικουρούμενος από τους Δικηγόρους. Οι υπηρετούντες Νομικός Σύμβουλος και Δικηγόροι του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι: 

Υπεύθυνος

Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω: Νομικός Σύμβουλος: Αναστάσιος Ρουμελιώτης (Docteur d’ Etat en droit public)

Προσωπικό

Δικηγόροι:
Αναστάσιος Ρουμελιώτης (Νομικός Σύμβουλος), τηλ.2610997983, email: anroumel@gmail.com
Διονύσιος Κατριμπούζας, τηλ. 2610997982, email: dkatribouzas@yahoo.gr
Γεωργία Πήττα, τηλ. 2610997984, email: gpitta@otenet.gr
Δημήτριος Γκανιάτσος, email: ganiatsos@teiwest.gr
Αντώνιος Γρίβας, email: antonis.grivas@yahoo.gr
Γραμματέας:
Δήμητρα Ντάλλα, τηλ. 2610997967, email: nomiki@upatras.gr, ddalla@upatras.gr

Τηλέφωνο

2610997967

Fax

2610997341