Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εταιρεία με την επωνυμία  “Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών” με την μορφή Ανωνύμου Εταιρείας η οποία ιδρύθηκε με το Π.Δ. 32/1993 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 261/2000.

Οι σκοποί της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3  παρ. 1 του Π.Δ. 32/93 είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του Ν.1268/1982. Ως περιουσία νοείται τόσο η κινητή όσο και η ακίνητη που περιέρχεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός εκείνης που έχει εκάστοτε προσδιοριστεί προς χρήση των Διοικητικών και Ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, για την οποία η εταιρεία μπορεί να προβαίνει επ’ αμοιβή μόνο σε εργασίες επιμελείας και συντηρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου της Εταιρείας, και οι αρμοδιότητές της ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία συνεδριάζει ειδικά για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Εταιρείας προεδρεύει της Γ.Σ, ή εφόσον κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:

Ι. Πρόεδρος της Εταιρείας: Η Πρύτανις, Καθηγήτρια κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
ΙΙ. Αντιπρόεδρος της Εταιρείας: Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων,  Καθηγητής κ. Χρήστος Μπούρας
ΙΙΙ. Τρία (3) μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τη Σύγκλητο με τετραετή θητεία:

1. κ. Αχιλλέας Θεοχάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημείας
2. κ. Δημήτριος Βαγενάς, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 3. κ. Δημήτριος Σκούρας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΙV. Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βασίλειος Κωστόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
V. Ο  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Σπήλιος Ρόδης-Ροδόπουλος
VI. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων, κ. Αχιλλέας Χαντζόπουλος
VII. Η Γραμματέας του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Μαρίνα Κορφιάτη

Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει οριστεί έχει οριστεί η Πρύτανις του Ιδρύματος, Καθηγήτρια κ. Β. Κυριαζοπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες και Ανακοινώσεις διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στο σύνδεσμο http://unico.upatras.gr  ή στη Γραμματεία της Εταιρείας (Τηλ. 2610-997813).

Διεύθυνση

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών Πανεπιστήμιο Πατρών Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημιούπολη Πατρών
26 504 Πάτρα
Ελλάδα

Τηλέφωνο

2610997813