Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Υγεία

Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα περιγράφουν παρακάτω τους σκοπούς και τις προϋποθέσεις του, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία και στις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του.

Πώς θα περιγράφατε το αντικείμενο του μεταπτυχιακού σας προγράμματος στο ευρύ κοινό;

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας, και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, καθώς και τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. υδάτινο περιβάλλον, αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία στον εργασιακό χώρο. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσια Υγεία» στις εξής κατευθύνσεις: α) Περιβάλλον, β) Κοινωνική Ιατρική. 

Τι κάνει το μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα να ξεχωρίζει;

Βασικός στόχος του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων της Δημόσιας Υγείας. Είναι το μοναδικό που απονέμει τον τίτλο «Δημόσια Υγεία».

Ποιές είναι οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων σας;

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» αποκτούν σημαντική και ολοκληρωμένη εξοικείωση και γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν εργασία σχετική με τις σπουδές τους αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Οι εργαζόμενοι απόφοιτοι, με τις πρακτικές γνώσεις που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του Π.Μ.Σ., έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις άμεσα στο χώρο εργασίας τους. Οι πρώτοι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» αναμένονται τον Ιούνιο 2016.

Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία εισαγωγής;

Νέες θέσεις προκηρύσσονται με δημόσια προκήρυξη στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή γίνεται συνήθως εντός του Ιανουαρίου και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου κατά το Μάρτιο. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω Τμημάτων (αλλά όχι περιοριστικά): Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής κ.ά. Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των εισακτέων (Ε.Α.), η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η Ε.Α.Ε. συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές για την ποιότητα του υποψηφίου, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, το εν γένει ενδιαφέρον τους για τη Δημόσια Υγεία και το βαθμό της συνέντευξης.