Προκηρύξεις Νέων Θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρυσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Γεωλογίας, 3) Μαθηματικών, 4) Φυσικής, 5) Χημείας, 6) Επιστήμης των Υλικών, 7) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 8) Πολιτικών Μηχανικών και 9) Χημικών Μηχανικών 10) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 11) Ιατρικής, 12) Φαρμακευτικής, 13) Θεατρικών Σπουδών, 14) Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, 15) Φιλολογίας, 16) Φιλοσοφίας, 17) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 18) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:63Η0469Β7Θ-ΕΧΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ:00001558320

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Γεωλογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:60ΔΠ469Β7Θ-Φ0Φ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558532

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις – Δυναμικά Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΥΡΞ469Β7Θ-Β5Υ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558665

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και Υπολογιστική Αστροφυσική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΔΚΓ469Β7Θ-0Ω5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558789

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΔ83469Β7Θ-49Ξ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558852

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νανοδομημένα Υλικά – Κατεύθυνση θεωρητική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΤΘΨ469Β7Θ-ΠΑΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001558938

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δομές Δεδομένων και Συστήματα Λογισμικού για Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 79ΛΡ469Β7Θ-ΤΡΔ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559018

 

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Λογισμικό για Παράλληλη Επεξεργασία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 785Ω469Β7Θ-Γ1Β ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559189

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Κινητές Επικοινωνίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΘΘΗ469Β7Θ-3ΚΖ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559345

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7Θ7Μ469Β7Θ-1ΛΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559531

 

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωτεχνική Μηχανική με έμφαση σε Γεωφυσικές Μεθόδους και Σεισμικά Δίκτυα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω1Ρ1469Β7Θ-Θ5Ξ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559743

 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ:7ΓΤΜ469Β7Θ-ΡΜ3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559839

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένες Φυσικοχημικές Μέθοδοι και Διεργασίες».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΞ51469Β7Θ-7ΝΛ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001559984

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διεργασιών / Κατεργασιών Παραγωγής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 934/30-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΩΛΖ469Β7Θ-5ΤΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552600

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Γαστρεντερολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7307469Β7Θ-0ΗΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554545

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7508469Β7Θ-ΑΑ9 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552800

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αναισθησιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω1ΣΤ469Β7Θ-ΦΥΩ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001552967

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική – Χειρουργική Μαστού».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΛΣΛ469Β7Θ-63Δ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553115

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 913/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΩΛΨ469Β7Θ-Ρ8Ε ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553279

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο ελληνικό θέατρο – αρχαία ελληνική φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 912/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7851469Β7Θ-ΞΥΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553396

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΖΝΒ469Β7Θ-ΓΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553463

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7873469Β7Θ-Ζ48 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553570

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη Φιλοσοφία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 915/27-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7880469Β7Θ-ΟΣΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553645

 

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 927/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω602469Β7Θ-ΑΘΚ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001553716

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 921/28-9-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΘΜΚ469Β7Θ-Ι2Θ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554030

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 934/30-9-2016 τ. Γ΄ΑΔΑ: 7Β5Ε469Β7Θ-ΥΦ2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001554119

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις

είναι η 5 / 12 / 2016

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1075/25-10-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΓΠ2469Β7Θ-79Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668422

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική με εξειδίκευση στην Υβριδική Απεικόνιση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1075/25-10-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΞΠΓ469Β7Θ-ΠΙΦ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668626

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παιδιατρική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/25-10-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: Ω48Ξ469Β7Θ-209 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668781

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/25-10-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 7ΚΗΗ469Β7Θ-Α32 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001668974

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Καρδιολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1076/25-10-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΑΚΩ469Β7Θ-5ΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001669144

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία - Νεφρολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1099/1-11-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΖΝΖ469Β7Θ-Λ14 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001669346

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 2 / 1 / 2017

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κυβερνοφυσικά Ενεργειακά Ηλεκτρικά Συστήματα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1151/15-11-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΗΘΡ469Β7Θ-ΞΘΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001767732

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 23 / 1 / 2017

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα, στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1271/13-12-2016 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΝΝ7469Β7Θ-6Σ2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001980653

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 16 / 2 / 2017

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα:

 

Βιολογίας: e-mail: dgrambio@upatras.gr

paspioti@upatras.gr

Ιστότοπος: www.biology.upatras.gr

τηλ.: 2610-969200-205

 

Γεωλογίας: e-mail: nanlampr@upatras.gr,

geosecre@upatras.gr

Ιστότοπος: www.geology.upatras.gr

τηλ.: 2610-997922-7590

 

Μαθηματικών: e-mail: secr-math@math.upatras.gr

Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

 

Φυσικής: e-mail: secrphysics@upatras.gr

Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

τηλ.: 2610-996061/996072/996073

 

Χημείας: e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr

Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

τηλ.: 2610-996013/997101

2610-996009/996012

 

Επιστήμης των Υλικών: e-mail: secretariat@msci.upatras.gr

mscisecr@upatras.gr

Ιστότοπος: www.matersci.upatras

τηλ.: 2610-969922/997554

 

Μηχανικών Η/Υ & & Πληροφορικής e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

τηλ.: 2610-996940/996941/996939

 

Πολιτικών Μηχανικών: e-mail: dept@civil.upatras.gr

Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

τηλ.: 2610-996500/996501/996502

 

Χημικών Μηχανικών: e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,

Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr,

τηλ.: 2610-969500-503

 

 

 

 

Μηχανολόγων και e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Αεροναυπηγών Μηχανικών: Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

τηλ.: 2610-969400/969402/969403

 

Ιατρικής: e-mail: secretary@med.upatras.gr

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

τηλ.: 2610-969100/992942/969114

 

Φαρμακευτικής: e-mail: pharminf@.upatras.gr

Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

τηλ.: 2610-962300

 

Θεατρικών Σπουδών: e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr

τηλ.: 2610-969360

 

Παιδαγωγικό Τμήμα e-mail: gpapaspi@upatras.gr

Δημοτικής Εκπαίδευσης: Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr

τηλ.: 2610-969700-3/969704

 

Φιλολογίας: e-mail: philsec@upatras.gr

Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

τηλ.: 2610-969312/969324/

2610-969361/969234

 

Φιλοσοφίας: e-mail: philosophy@upatras.gr

Ιστότοπος:www.philosophy.upatras.gr

τηλ.:2610-969300/997155/996234

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων: e-mail: secretar@upatras.gr,

eyannop@upatras.gr

Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr

τηλ.: 2610-969988, 2610-997586

 

Οικονομικών Επιστημών: e-mail: econ-secr@upatras.gr

Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr

τηλ.: 2610-996270/969962/969983

 

Κατηγορία: 
Χρήστες: