Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές και προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξηση 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες, ενώ επισυνάπτεται ενημέρωση σχετικά με τους πολύτεκνους.

 Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

  • Φοιτητής που έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα έως 9.000 € κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, ανεξαρτήτως εάν προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια ή όχι.
  •  Φοιτητής που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος έως 9.000 € ενώ στην περίπτωση που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια έως 22.000 €, κατά το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος. 

Σημείωση: Εφεξής οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν και την ατομική τους φορολογική δήλωση/ ατομικό εκκαθαριστικό όπου θα προκύπτει το, ατομικό τους εισόδημα, καθώς βάσει νόμου όλα τα πρόσωπα άνω 18 ετών, υποχρεούνται  στην υποβολή σχετικής δήλωσης.

Γενικές οδηγίες: 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.
Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως πολυτέκνου ή μέλους πολύτεκνης οικογένειας, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Σχετικά με το πώς προκύπτει το Οικογενειακό Εισόδημα:

Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος: 

1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1

2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Γ.1

3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Υπόχρεου + Συζύγου) Πίνακας Δ.

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19  είναι αναρτημένες εδώ

Επισυναπτόμενα: