• Υποβολή Πρότασης για τη δράση Erasmus+ ΚΑ1 Διεθνής κινητικότητα 2017-2019. Τι πρέπει  να γνωρίζουμε;

1.Τα κονδύλια που αντιστοιχούν στις χρηματοδοτικά εργαλεία: ENI South, ENI East, IPA and DCI Central Asia θα αυξηθούν (τον Ιανουάριο του 2017 θα δημοσιοποιηθεί η τελική κατανομή με τα επιπλέον κονδύλια για τα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία)

2.Όσον αφορά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ( που συμμετέχει στη δράση Διεθνής Κινητικότητα για πρώτη φορά), ισχύουν τα εξής: Higher education institutions in the Islamic Republic of Iran receiving funding under EU programmes I would like to draw your attention to the fact that three higher education institutions (HEIs) in the Islamic Republic of Iran remain subject to EU sanctions:  Shahid Beheshti University, Tehran·  Sharif University of Technology, Tehran·  Malek Ashtar University of Technology, Tehran· In accordance with Regulation (EU) No 267/20121 , no funds or economic resources can be made available to the abovementioned HEIs, either directly or indirectly, by any person subject to the jurisdiction of the European Union. This prohibition extends to providing direct or indirect funding under EU programmes including Erasmus+ and Horizon 2020. Any EU HEI providing such funding to the abovementioned HEIs would therefore find themselves in breach of EU sanctions.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικών προτάσεων για το σχέδιο κινητικότητας 2017-2019: 2 Φεβρουαρίου 2017.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ διεθνής κινητικότητά ΚΑ107-CALL 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση, θα πρέπει να αποστείλουν τα επισυναπτόμενα αρχεία στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (intern.rel@upatras.gr ) το αργότερο έως την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, ως εξής:

(Α) Το αρχείο excel "D1-activities-1", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσοτικά στοιχεία των προτεινόμενων μετακινήσεων.

Προσοχή:

  • το αρχείο (1ο φύλλο εργασίας – «D1» ) θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα που επιθυμείτε συνεργασία
  • ο πίνακας επαναλαμβάνεται (Α1-Α6), καθώς για κάθε είδος κινητικότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστά: φοιτητές, ΔΕΠ για διδασκαλία, ΔΕΠ για επιμόρφωση/εισερχόμενη ή εξερχόμενη αντίστοιχα
  • για τη χιλιομετρική απόσταση  θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

(Β) Το αρχείο Word "F_Quality_Questions_Intern_Mobility-CALL2017", όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν στοιχεία σε τέσσερις (4) ερωτήσεις ποιοτικής ανάλυσης. Δίνονται συνοπτικές επεξηγήσεις στο ίδιο το αρχείο. Σε κάθε τεκμηρίωση, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι οι όποιες αναφορές/επεξηγήσεις/αιτιολογήσεις αναφέρετε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δεδομένα της στρατηγικής διεθνοποίησης του δικού μας Ιδρύματος, καθώς και του προτεινόμενου Ιδρύματος – Εταίρου.

          Προσοχή:   

- στην αποφυγή αντιγραφής-επικόλλησης κειμένων ανά χώρα-Εταίρο

- στη συνοπτική και ουσιαστική «ανάπτυξη» του περιεχομένου κάθε ερώτησης (max 2.000 χαρακτήρες/ερώτηση

 

  • Έντυπα και ενέργειες "Πριν τη μετακίνηση"

1. Κινητικότητα για σπουδές. (Η προετοιμασία, ο έλεγχος και η υπογραφή των εντύπων θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη μετακίνηση. Τα έντυπα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την κινητικότητα είναι η υπογεγραμμένη Δι-ιδρυματική Συμφωνία (Erasmus+ Inter-Institutional Agreement)
- Ακριβείς ημερομηνίες κινητικότητας (ημέρες εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ημέρες ταξιδίου)
- Κριτήρια και διαδικασία επιλογής του συμμετέχοντα (έγγραφο που υπογράφεται από τον υπεύθυνο σπουδών του φορέα υποδοχής ή/και τον Ε+ Συντονιστή του Ιδρύματος Αποστολής). 
- Πιστοποιητικό σπουδών & Αναλυτική βαθμολογία
- Έγγραφο υπεύθυνης δήλωσης πρότερης ή μη συμμετοχής σε πρόγραμμα Erasmus+ κατά την διάρκεια του κύκλου σπουδών στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής (υπογράφεται από τον φοιτητή)
- Βιογραφικό σημείωμα
- Φωτοτυπία διαβατηρίου & VISA (αν απαιτείται)
- Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού
- Φωτοτυπία ασφαλιστήριου συμβολαίου (για προσωπικό ατύχημα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη)
- Υπογεγραμμένη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement)
- Σύμβαση Επιχορήγησης / πρωτότυπες υπογραφές εις διπλούν (συμπληρώνονται οι σελίδες 1-2 και το άρθρο 5)
- Εντολή Πληρωμής ( συμπληρώνονται μόνο τα χρωματισμένα πεδία. Το έντυπο υπογράφεται πρωτότυπα, εις διπλούν από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση ψηφιακής υπογραφής, το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά)
- Κατάσταση Οδοιπορικών (συμπληρώνονται μόνο τα χρωματισμένα πεδία. Το έντυπο υπογράφεται πρωτότυπα, εις διπλούν από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση ψηφιακής υπογραφής, το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά)
- Εντολή μετακίνησης (συμπληρώνονται μόνο τα χρωματισμένα πεδία. Το έντυπο υπογράφεται πρωτότυπα, εις διπλούν από τον μετακινούμενο. Σε περίπτωση ψηφιακής υπογραφής, το έντυπο αποστέλλεται ηλεκτρονικά)
- Στοιχεία δικαιούχου (πρωτότυπη υπογραφή)
- Επιστολή αποδοχής / acceptance letter (αποστέλλεται από τον φορέα υποδοχής)
- Κράτηση/έκδοση εισιτηρίου (εφόσον εγκριθούν τα παραπάνω)

 

2. Κινητικότητα για διδασκαλία / επιμόρφωση ( Η προετοιμασία, ο έλεγχος και η υπογραφή των εντύπων θα πρέπει να ολοκληρώνεται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν τη μετακίνηση. Τα έντυπα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)

- Ακριβές χρονικό διάστημα κινητικότητας (ημέρες εκπαιδευτικής δραστηριότητας και ημέρες ταξιδίου)
- φωτοτυπία διαβατηρίου
- φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφεται το όνομα του κατόχου (ο λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον μετακινούμενο) & αποστολή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
- ασφαλιστήριο συμβόλαιο (υπογεγραμμένο) το οποίο αναφέρει τους τύπους της ασφάλισης που αναφέρονται στο Grant Agreement (αποστέλλεται από τον μετακινούμενο στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
- υπογεγραμμένη συμφωνία Κινητικότητας (Mobility Agreement) (συνεννόηση του μετακινούμενου με τον φορέα υποδοχής)
- Σύμβαση Επιχορήγησης /πρωτότυπες  ή ψηφιακές υπογραφές εις διπλούν (συμπληρώνονται οι σελίδες 1-2 και το άρθρο 6 )
- πρόσκληση του εταίρου/φορέα υποδοχής (συνεννόηση του μετακινούμενου με τον φορέα υποδοχής, το έντυπο υπογράφεται από τον υπεύθυνο της ακαδ. μονάδας πχ Πρόεδρος Τμήματος)
- άδεια απουσίας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Erasmus+ (Confirmation letter) από το Ίδρυμα αποστολής (συνεννόηση του μετακινούμενου με τη Γραμματεία του Τμήματος)
- Εντολή Πληρωμής υπογεγραμμένη (πρωτότυπη ή ψηφιακή υπογραφή) εις διπλούν , Εντολή μετακίνησης και Κατάσταση Οδοιπορικών υπογεγραμμένες (συμπληρώνονται μόνο τα χρωματισμένα πεδία. Τα έντυπα υπογράφονται πρωτότυπα από τον μετακινούμενο εις διπλούν ή ψηφιακά. Στην περίπτωση ψηφιακής υπογραφής, τα έντυπα αποστέλλονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ηλεκτρονικά) 

- Στοιχεία δικαιούχου / υπογράφεται από τον μετακινούμενο & αποστέλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
- κράτηση/έκδοση εισιτηρίου (μετά τη διευθέτηση υπογραφής των συμφωνητικών κινητικότητας)

  • Έντυπα και ενέργειες "Μετά τη μετακίνηση"

1. Κινητικότητα για σπουδές

- πρωτότυπα ή e-boarding passes
- βεβαίωση υποδοχής/παρακολούθησης από το Ίδρυμα υποδοχής (ο μετακινούμενος είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για την έκδοση του εντύπου κατά την επίσκεψή του στον φορέα υποδοχής)
-  transcript of records ή/και συμπλήρωση του εντύπου after Mobility / Learning    Agreement (υπογραφή των Συντονιστών των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής και αποστολή στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων)
- online report (αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στον μετακινούμενο και έχει χρονικό περιορισμό ανάρτησης στο διαδίκτυο)
- περιγραφή (μία παράγραφος) και φωτογραφικό υλικό (1-2 φωτογραφίες) της εμπειρίας σας σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+

2. Κινητικότητα για διδασκαλία / επιμόρφωση

- τα πρωτότυπα ή e-boarding passes
- τη βεβαίωση υποδοχής από το Ίδρυμα υποδοχής (
ο μετακινούμενος είναι απαραίτητο να μεριμνήσει για την έκδοση του εντύπου κατά την επίσκεψή του στον φορέα υποδοχής)
- το online report (αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στον μετακινούμενο με χρονικό περιορισμό ανάρτησης στο διαδίκτυο)
- περιγραφή (μία παράγραφος) και φωτογραφικό υλικό (1-2 φωτογραφίες) της εμπειρίας σας σχετικά με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Erasmus+.

Η καταβολή του ποσού για τον κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιείται σε δύο δόσεις, στην πρώτη κατατίθεται το 70% της επιχορήγησης και στη δεύτερη το 30%.

Για την υλοποίηση κάθε τύπου κινητικότητας απαιτείται η πρότερη επικοινωνία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κα Μαρία Κότσαρη, τηλ. 2610-969028, Email: kotsari@upatras.gr; intern.rel@upatras.gr)

Σχετικές Ιστοσελίδες:

Επίσης, λάβετε υπόψη

  • Η πρόταση θα κατατεθεί στα ελληνικά.
  • Τα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων κάνοντας «reply» στο παρόν μήνυμα.