Μια αλλιώτικη Τσικνοπέμπτη για τους μαθητές erasmus για τους μαθητές erasmus erasmus στο Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημίου Πατρών

>>Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των μαθητών Erasmus στο Πανεπιστήμιό μας

 H γιορτή της Τσικνοπέμπτης έχει συνδυα-
στεί με το παραδοσιακό ψήσιμο συνοδεία
κρασιού ή τσίπουρου και τη γνωστή τσί-
κνα να πλανάται πάνω από την Πανεπιστημιού-
πολη, όπου μερακλήδες ψήστες στήνουν τον
απαραίτητο εξοπλισμό από το πρωί.
Φέτος την Τσικνοπέμπτη μια ομάδα 16 μαθητών
Erasmus του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστρι-
τσίου έφθασαν στις 8.30 το πρωί στην Πανεπι-
στημιούπολη, με τη συνοδεία των δασκάλων
τους και των μαθητών του σχολείου που τους
φιλοξενεί. Μαθητές από την Γερμανία, την Ιρλαν-
δία, την Ισπανία και την Πολωνία, μαζί με τους
δασκάλους τους και δύο συντονιστές από την
Αγγλία, ήρθαν για μια εβδομάδα στο Δημοτικό
Σχολείο του Κάτω Καστριτσίου στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Erasmus+ - KA2, με τίτλο: «Euro Trading, Young Entrepreneurs
on the Move».
Σκοπός της επίσκεψής τους στο Εργαστήριο Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού (ΕΕΓΠ) την Τσικνοπέμπτη ήταν να
μάθουν βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και
να υποδυθούν ανθρώπους από άλλες κουλτούρες.
Το Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού οργάνω-
σε μια παρουσίαση με εικόνες και βίντεο (στα αγγλικά, για να είναι κατανοητή από όλους τους μαθητές). Στη συνέχεια,

χώρισε τους μαθητές και τους δασκάλους σε τρεις ομάδες, οι
οποίες κλήθηκαν να υποδυθούν τους Αμερικανούς τουρίστες, τους Ιάπωνες τουρίστες και τους Έλληνες επαγγελματί-

ες στον τουρισμό, ακολουθώντας σχετικές οδηγίες. Σύμφω-
να με το σενάριο, οι δύο εθνικότητες επισκέπτονται την Α-
κρόπολη και υιοθετούν συγκεκριμένες συμπεριφορές σύμ-
φωνα με την εθνική τους κουλτούρα. Έτσι, οι Αμερικανοί
τουρίστες κρατούν σακούλες με ψώνια, μιλάνε δυνατά και
ανυπομονούν να βρεθούν στην πλησιέστερη ταβέρνα. Αντί-
θετα, οι Ιάπωνες τουρίστες με το σακίδιο στην πλάτη και τη
φωτογραφική μηχανή ανά χείρας παρακολουθούν την ξενά-
γηση και ακολουθούν όλοι μαζί το πρόγραμμα της επίσκε-
ψης στον αρχαιολογικό χώρο.Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν

οι μαθητές τον ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφω-
ση των στάσεων, συμπεριφορών και αξιών των αν-
θρώπων και στη συνέχεια να τη χρησιμοποιήσουν
για να προβάλουν τον ίδιο προορισμό με διαφορετι-
κό τρόπο ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των του-
ριστών, μέσω της δημιουργίας εικονικού τουριστικού
πρακτορείου.
Την παρουσίαση στους μαθητές πραγματοποίησε η
κα. Ελένη Γεωργουδάκη, MBA, καθώς και η κα. Κα-
τερίνα Γιαννούλη, απόφοιτος του ΠΤΔΕ και «tourism
leader» του διεθνούς πρακτορείου TUI. Την ευθύνη
της οργάνωσης είχε το Εργαστήριο Ελληνικής
Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πα-
τρών, με την πολύτιμη καθοδήγηση της κας Ευγενί-
ας Αρβανίτη, Επίκουρης Καθηγήτριας του ΤΕΕΑΠΗ.
Ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση των χώ-
ρων στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του
Πανεπιστημίου.