ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ & ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ " ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ"

 1.ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 2. ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟ

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: