Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο 'Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών'' του Τμήματος Φυσικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ»
για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
http://polymer-science.upatras.gr/

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ», στην Συνεδρίαση της αριθμ. 6/08-06-2016 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018                                   .
Το πρόγραμμα απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (διάρκειας 3 εξαμήνων).
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymer-science.upatras.gr/Πεδία μεταπτυχιακών ερευνητικών εργασιών).
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα.
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρο 16 του Ν. 2327/95.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  από 18.07.2017 μέχρι  21.09.2017 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι θα καταθέσουν πιστοποιητικό, στο οποίο να φαίνεται ότι πέρασαν τα μαθήματα και κατέστησαν πτυχιούχοι.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφέροντος.
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Αντίγραφο πτυχίου.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις εάν υπάρχουν.
7. Δυο συστατικές επιστολές.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:
-  Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου.
-  Βαθμός διπλωματικής εργασίας.
-  Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την 25.09.2017 ενώπιον της επιτροπής
    επιλογής.
-  Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.
-  Η καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.
Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 2610-996077, 2610-996098, από τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Κωστόπουλο , Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών , τηλ. 2610-969443  και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γ. Μπόκια, Τμήμα Χημείας, τηλ. 2610-997102.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043