Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογία'' του Τμήματος Φαρμακευτικής

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στην  αριθμ. 413/20-6-2017 συνεδρίαση της  Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), αποφάσισε την προκήρυξη  πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.),το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 3021/7-11-2014 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία», στις κατευθύνσεις:
Α. Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση (6 θέσεις)
Β. Βιομηχανική Φαρμακευτική - Νανοτεχνολογία (6 θέσεις)
Γ. Βιομηχανική Φαρμακευτική – Τεχνολογία Καλλυντικών (6 θέσεις)
Δ. Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων (6 θέσεις)
Ε. Φαρμακευτικά Φυσικά Προϊόντα (6 θέσεις)
ΣΤ. Μοριακή Φαρμακολογία, Βιοφαρμακευτική και Βιομοριακή Ανάλυση (6 θέσεις)
Ζ. Κλινική Φαρμακευτική (4 θέσεις)
Η. Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ (10 θέσεις)

  Η χρονική διάρκεια του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν ένα  πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας  συστημένα μέχρι 1/9/2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι.  Σε κάθε περίπτωση συνιστάται στους υποψηφίους να συμβουλεύονται τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/studies/postgraduate/deparme... ή στον Οδηγό Σπουδών ,
http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/departure/ekdoseis-tmimatos/... ). 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Τμήματος, με συνεκτίμηση των στοιχείων που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) του Τμήματος.  Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.  Όσοι από τους υποψηφίους επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών) μέχρι την ημερομηνία επιλογής τους από τη Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.). Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες. Η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε. - M.Σ.) θα γίνει στις 11 & 12/9/2017 σε χώρο και ώρα που θα ανακοινωθούν. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Τμήμα Φαρμακευτικής μέχρι 1/9/2017.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.  *Αίτηση
2.  Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3.  Βιογραφικό σημείωμα
4.  Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/-ία επιθυμεί την εισαγωγή του/της στο Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λ.π.)
5.  Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6.  Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
7.  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
8.  Ευκρινές(-ή) αποδεικτικό(-ά) Ξένης Γλώσσας
9.  Δύο (2) Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
10.  *Δύο (2) συστατικές επιστολές
11.  Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής).
*Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1) και (10) χρησιμοποιείτε τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/docs  ).

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος, (τηλ.: 2610-962330, Φαξ: 2610-969180) και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής www.pharmacy.upatras.gr.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043