Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ με τίτλο ''Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές'' του Τμήματος Μαθηματικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έως και 50 νέες θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ), για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
Α.  Θεωρητικά Μαθηματικά,
Β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
Γ.  Υπολογιστικά Μαθηματικά και Υπολογιστική Νοημοσύνη.

Για την υποβολή υποψηφιότητας των ΜΦ οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτείται:
• τίτλος σπουδών Τμημάτων της ημεδαπής & ανεγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (α) Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων, (β) Πληροφορικής και Φυσικής των Σχολών Θετικών Επιστημών, (γ) Πολυτεχνικών Σχολών, (δ) Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και (ε) Τμημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών των Τ.Ε.Ι. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές Τμημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων (α)-(γ) οι οποίοι πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων (δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017). Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την λήξη των εγγραφών στο ΠΜΣ.
Για τους πτυχιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων (β)-(ε) μπορεί να ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις, οι οποίες ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.
• επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.
Για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, συνεκτιμώνται:
• τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά αποδεικνύονται από δικαιολογητικά.
• η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ΜΦ γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 500 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, και οι αντίστοιχες α.μ. εκάστου κριτηρίου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό αριθμό α.μ., που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα κριτήρια και ο πίνακας επιτυχόντων & επιλαχόντων εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Μαθηματικών. Τα ονόματα των επιτυχόντων/επιλαχόντων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εγγραφές των νέων ΜΦ προγραμματίζονται εντός τακτής ημερομηνίας του Οκτωβρίου 2017.
Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:
1. από 28/08/2017 έως και 11/09/2017 να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
2. να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ “Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές”). Φάκελοι υποψηφιότητας με απλό ταχυδρομείο ή με παράδοση αυτοπροσώπως δεν γίνονται δεκτοί.

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (η μη προσκόμισή τους οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου):
1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο από την υπερσύνδεση εδώ κι εδώ, ή τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών (κτίριο Βιολογικού Μαθηματικού Παν. Πατρών, 1ος όροφος γραφείο 152, κ. Παναγιωτοπούλου).
2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass).
3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις). Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, στους λόγους για τους οποίους επέλεξε τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ) στην οποία αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή το πτυχίο/δίπλωμα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ (δηλαδή πριν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017).
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.
6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.
7. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών προπτυχιακών σπουδών, εάν υπάρχει.
8. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας εδώ. (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).

Στον φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να υπάρχουν επιπλέον δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα (η μη προσκόμιση τους οδηγεί σε μη μοριοδότηση των αντίστοιχων προσόντων):
9. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν, εάν υπάρχουν (π.χ. άλλο πτυχίο/δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.λπ.). Εάν ο τίτλος έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξω¬τερικού, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης και η σχετική πράξη αναγνώρισης.
10. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
11. Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
12. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (εκτός της αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2, εάν υπάρχει (συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ εδώ).
13. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου, εάν έχει εκπονηθεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και εκπονεί πτυχιακή εργασία, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντά του στην οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να γίνεται αναφορά στον αναμενόμενο χρόνο υποστήριξης και να υπάρχει μια γενική αξιολόγηση του έργου του/της φοιτητή/τριας. Υποψήφιοι ΜΦ, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (το αντίγραφο θα τους επιστραφεί).
14. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία ή μονογραφίες του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου, κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψηφίου.
15. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν. Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου, ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΟΑΕΕ προκειμένου για ελεύθερους επαγγελματίες.
16. Συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα ανεγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση.
17. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του, π.χ. πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια, υποτροφίες, βραβεία σε διαγωνισμούς μαθηματικών ή πληροφορικής, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, κ.λπ.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί περί το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2017 από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στις ιστοσελίδες του Τμήματος Μαθηματικών http://www.math.upatras.gr & http://my.math.upatras.gr και στους υποψηφίους τηλεφωνικά.

Οι υποψήφιοι ΜΦ έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση το πολύ σε δύο (2) κατευθύνσεις αναγράφοντας αυτές με σειρά προτίμησης στην έντυπη μορφή της αίτησής τους. Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2610-996747 κ. Παναγιωτοπούλου) και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Μαθηματικών όπου και υπάρχουν ανηρτημένοι ο κανονισμός λειτουργίας του προγράμματος και ο οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043