Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας'' του Τμήματος Φυσικής

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τα Τμήματα Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχ/κών Η/Υ και Πληρ. του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρουν πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης:
Στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών επιστημών, πτυχιούχοι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε (20) είκοσι (μέγιστος αριθμός)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από τη  Δευτέρα 3 Ιουλίου  μέχρι και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 , στη Διεύθυνση:   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση υποψηφιότητας.
       (σε έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα του διαδικτύου http://www.hep.upatras.gr/ )
˗ Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από παν/μια του εξωτερικού).
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Επίσημο τίτλο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
- Συστατικές επιστολές (2).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν σε συνέντευξη, την 02-10-2017, στην οποία θα διαπιστωθεί η προσωπικότητα του υποψηφίου, ο βαθμός προετοιμασίας τους για την φοίτηση στο ΔΠΜΣ , τα κίνητρα για περαιτέρω σπουδές κλπ.
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι καθίστανται πτυχιούχοι με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2017.
Όσοι από αυτούς επιλεγούν, πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου (ή πιστοποιητικό) προκειμένου να εγγραφούν.
Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η διάρκεια των σπουδών, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, βαθμολογία στα σχετικά μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, τυχόν υποτροφίες ή άλλες διακρίσεις, καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής  (τηλ. 2610 996077,6098),  στο διαδίκτυο http://www.hep.upatras.gr
Η Ε.Δ.Ε. ορίζει την Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα αποτελείται από τους κ. κ. Αλεξίου Γεώργιο, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Οικονόμου Γεώργιο Καθηγητή Τμήματος Φυσικής και Φωτόπουλο Σπυρίδωνα, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής  και Αναπληρωματικά μέλη τους κ. κ Αναστασόπουλο Βασίλειο, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής, Βέργο Χαρίδημο, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και Ψυχαλίνο Κωνσταντίνο,  Καθηγητή Τμήματος Φυσικής.

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043