Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ με τίτλο ''Ιατρική Φυσική'' του Τμήματος Ιατρικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Τμή¬μα¬τα Ια¬τρι¬κής και Φυ¬σι¬κής του Πα¬νε¬πι¬στη¬μί¬ου Πα¬τρών συ¬νερ¬γα¬ζό¬με¬να με άλλα Ευ¬ρω¬πα¬ϊ¬κά Πα¬νε¬πι¬στήμια συ¬ντο¬νί¬ζουν, ορ¬γα¬νώ¬νουν και λει¬τουρ¬γούν κα¬τά το α¬καδ. έ¬τος 2017-2018 Πρό¬γραμ¬μα Με¬τα¬πτυ¬χια¬κών Σπου¬δών στην Ια¬τρι¬κή Φυ¬σι¬κή.

1. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Γί¬νο¬νται δε¬κτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Ιατρικής ή διπλωματούχοι Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών), Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή συναφών Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερομένων  Τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι αν επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών.
Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του ΙΚΥ σε σχετικό αντικείμενο.

2. Διάρκεια του Προγράμματος:
Η διάρκει¬α του Προ¬γρά¬μμα¬τος είναι τέσ¬σε¬ρα δι¬δα¬κτι¬κά ε¬ξά¬μη¬να, εκ των ο¬ποί¬ων, τα τρία πρώ¬τα πε¬ρι¬λαμ¬βά¬νουν δι¬δα¬σκα¬λί¬α μα¬θη¬μά¬των και ερ¬γα¬στη¬ρια¬κών α¬σκήσεων και το τελευταίο εκ¬πό¬νη¬ση δι¬πλω¬μα¬τι¬κής ερ¬γα¬σί¬ας με ει¬δί¬κευ¬ση  στην Ια¬τρική Φυ¬σι¬κή.

3. Γλώσσα διδασκαλίας:
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Αγγλική.
4. Διδάσκοντες:
Διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών είναι Έλληνες και Ξένοι Καθηγητές.

5. Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με συνέντευξη στην οποία θα συνεκτιμώνται οι γνώσεις στη Γενική Φυσική, η όλη προσωπικότητα και τα κίνητρα των υποψηφίων.
Προϋ¬πό¬θε¬ση συμ¬με¬το¬χής των φοιτητών στο Πρό¬γραμ¬μα εί¬ναι η κα¬λή γνώ¬ση της  Αγ¬γλι-κής Γλώσ¬σας, η ο¬ποί¬α θα πι¬στο¬ποι¬ηθεί με τίτλους σπουδών ή συνέντευξη.
Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Παν/μίου Πατρών, τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.

6. Υποβολή δι¬και¬ο¬λο¬γη¬τικών:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τ.κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, υπόψη κ. Γ. Θούα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
* Αίτη¬ση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τις Γραμματείες των Τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών).
* Φω¬το¬αντίγραφο α¬στυ¬νο¬μι¬κής ταυ¬τό¬τη¬τας.
* Αντίγραφο πτυ¬χί¬ου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό  πι¬στο¬ποι¬η¬τι¬κό α¬να¬λυ¬τι¬κής βαθ¬μο¬λο¬γί¬ας με βε¬βαί¬ω¬ση ό¬τι ο υ¬πο¬ψή¬φιος έ¬χει εκ¬πλη¬ρώ¬σει ό¬λες τις υ¬πο¬χρε¬ώ¬σεις για την α¬πό¬κτη¬ση του πτυχίου.
* Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
* Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
* Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συ¬στα¬τι¬κές ε¬πι¬στο¬λές, αντί¬γρα¬φα ερ¬γα¬σιών, κλπ.)

7. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών:
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ή ηλεκτρονικά στο e-mail: secretary@med.upatras.gr.

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 24.7.17 έως 18.9.2017.
8. Αξιολόγηση Υποψηφίων:
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμάται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος, η διάρκεια σπουδών για την απόκτησή του, η τυχόν ύπαρξη διπλωματικής εργασίας στην Ιατρική Φυσική, η ύπαρξη τυχόν δημοσιεύσεων σε συναφή αντικείμενα και ο βαθμός της προσωπικής συνέντευξης.
Η ταυτότητα των υποψηφίων ελέγχεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποιητικό για τη ταυτότητά τους.

9. Α¬να¬γνώ¬ρι¬ση και προ¬ο¬πτι¬κές:
Με¬τά την ο¬λο¬κλή¬ρω¬ση των σπου¬δών, α¬πο¬νέ¬μεται δί¬πλω¬μα Με¬τα¬πτυ¬χια¬κών Σπου¬δών Ειδί¬κευ¬σης στην Ια¬τρι¬κή Φυ¬σι¬κή.

Πληροφορίες:     
Πανεπιστήμιο Πατρών,
α. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής  
ΤΗΛ: 2610/996144,969113
FAX: 2610/969166.
β. Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
ΤΗΛ.:2610/969106
FAX: 2610/996103 
Web site : www.med.upatras.gr, physics.med.upatras.gr
γ. Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
ΤΗΛ.: 2610/996077
FAX: 2610/996089

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043