Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων». Επισυνάπτονται επίσης το ΤΕΥΔ και ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς.

Χρήστες: