Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                                                                               Πάτρα  30  / 10  / 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στη Μηχανική Σωματίων και Συστημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1048/20-10-2017 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Γ12469Β7Θ-Ι76     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 3265

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων  για  την  ανωτέρω  θέση  είναι η    31  /  12  / 2017

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
                                                          

                   
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών:                     e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                                                    

                                                                    Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...
                                                                   τηλ.: 2610-996500/996501/996502

 

                                                                                                             
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

            ΜΑΡΙΝΑ Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: