Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε µία από τις περιοχές:
α. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
β. Περιβάλλον και Ενέργεια
γ. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες
δ. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Χημικών Μηχανικών και λοιπών Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών. Υποψηφιότητα μπορούν επίσης να θέσουν φοιτητές των παραπάνω σχολών οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm
και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία ή μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος).
4. Αντίγραφο διπλώματος/πτυχίου (εφόσον υπάρχει).
5. Αναλυτική Βαθμολογία.
6. Γραπτή έκθεση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί κ.λπ.).
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά από αρχική εξέταση των αιτήσεων, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη. Στη συνέντευξη εξετάζονται τόσο η επιστημονική και τεχνική κατάρτιση των υποψηφίων όσο και η έφεσή τους για ερευνητική εργασία. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος.

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Τηλέφωνα: +30 2610969501-3, Fax: +30 2610 969532, E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969043